Search
Close this search box.
Følg med:

Salgs- og leveringsbetingelser

TS Computer ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Den 14. august 2022

H A N D E L S B E T I N G E L S E R
______________________________________________________________________________
Nedenstående udgør de generelle handelsbetingelser for alle leverancer fra:

TS Computer ApS
Rytoften 5B, 2. sal
8210 Aarhus V
CVR-nummer 31417945

Vi anbefaler, at du som kunde læser betingelserne grundigt igennem inden et køb. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via mail på info@tscomputer.dk eller pr. telefon på +45-70 23 32 10.
Nærværende betingelser suppleres eventuelt af betingelser for programmeringsopgaver eller betingelser for abonnementsordninger. Disse er udleveret særskilt, hvis relevant. I tilfælde af uoverensstemmelse med nærværende betingelser og de supplerende betingelser, gælder de supplerende betingelser.

1 - Indledning

De generelle handelsbetingelser, der fremgår af dette dokument, gør sig gældende for alle salg og alle projekter, som udføres af TS Computer ApS (herefter ”TS Computer”) på vegne af en kunde (herefter ”Kunden”), til sammen kaldet ”Parterne”.
Medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem TS Computer og Kunden, er nærværende handelsbetingelser gældende for og udgør aftalegrundlaget for alle prisoverslag og tilbud fra TS Computer til Kunden, alle godkendelser, bekræftelser og accept af opgaver afgivet af TS Computer til Kunden samt alle aftaler, der indgås på baggrund af sådanne tilbud eller bekræftelser.
Ved bekræftelse af en ordre – hvad enten det foregår via mail, telefon eller personligt fremmøde – bekræfter Kunden at have læst og accepteret disse betingelser.

2 - Produktet

TS Computer udbyder en række ydelser og produkter, herunder generel IT-rådgivning, service og support, hosting, sikkerhedstjek, webudvikling, systemudvikling, installation af udstyr samt salg af programmer og produkter til brug herfor.
Ovenstående er herefter benævnt ”Produktet”.
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger om Produktet i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for TS Computer.


TS Computer ApS
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Den 14. august 2022

3 - Aftaleindgåelse

Tilbud afgivet af TS Computer er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage fra tilbuddet er givet, medmindre andet er angivet i tilbuddet, herunder en kortere periode.
Et tilbud kan bortfalde, såfremt det af tilbuddet omfattede Produkt ikke længere kan skaffes af TS Computer, eller såfremt Produkt indeholder licenser eller delelementer, hvis vilkår og priser fastsættes af tredjemand, og tredjemand foretager væsentlige ændringer heri.
Bekræftelse på et tilbud kan afgives af Kunden uden særlige formkrav.

TS Computer forbeholder sig retten til at foretage ændringer i den aftale leverance indtil leveringstidspunktet, så længe Kunden – som minimum – opnår det aftalte, herunder den aftalte funktionalitet og ydelse af Produktet.

Alene det i tilbuddet og/eller bekræftelsen herpå definerede indhold, såsom projektbeskrivelse, kravspecifikation eller lignende, kan af Kunden bruges som aftalegrundlag for leverancen.

Integrationsbehov til eksisterende produkter eller tekniske opsætninger skal være skriftlig oplyst af Kunden forud for arbejdets påbegyndelse. Såfremt Kunden har særlige forventninger eller krav til resultatet af de ydelser, TS Computer skal levere i henhold til Parternes aftale, er Kunden ansvarlig for, at disse krav eller forventninger er klargjort for TS Computer. I modsat fald skal TS Computer blot levere de aftalte ydelser.
Ønsker Parterne undervejs i projektet at ændre leverancen, hvad enten det er i indhold, leveringstidspunkt eller lignende, og kan der opnås enighed herom, skal dette bekræftes skriftligt af Parterne.

4 - Priser og betaling

Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og er eksklusive moms, medmindre andet er angivet.

Alle TS Computers priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud afgivet af TS Computer, som tillige vil indeholde informationer om leveringsomkostninger, der beregnes af TS Computer på baggrund af de relevante valutakurser, told, skatter, afgifter og lignende for den pågældende leverance.
De af TS Computer oplyste timepriser tager ikke højde for krav om at hele eller dele af opgaven skal udføres uden for normal arbejdstid eller har hastende karakter, og merbetaling kan således forekomme, såfremt dette er relevant for Kunden.
TS Computer fakturerer Kunden så snart TS Computer har afsluttet ordren. Fakturering kan ske såvel elektronisk som i papirform.

TS Computer ApS
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Den 14. august 2022

Betaling skal ske senest på den på fakturaen angivne betalingsfrist. Betalingsfristen er som udgangspunkt netto kontant, men længere betalingsfrist kan aftales. Er ingen betalingsdag angivet på fakturaen, skal betaling ske senest 8 dage efter levering af Produktet.


Estimater
Såfremt en opgave ikke kan udføres til en fast pris, kan der afgives et estimat. Et sådant estimat er baseret på Kundens oplysninger og TS Computers viden om projektet på tidspunktet for aftalens indgåelse og estimatets afgivelse og er således ikke bindende for TS Computer. Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom, således at Parterne kan drøfte eventuelle tilretninger af opgaven. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet indstillet, skal dette straks meddeles skriftligt til TS Computer og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil TS Computers modtagelse af anmodningen.

Fast pris
Såfremt der mellem Parterne er aftalt en fast pris, er prisen baseret på de oplysninger og beskrivelser, Kunden har forsynet TS Computer med forud for aftalens indgåelse. Såfremt TS Computer efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må formodes at få indvirkning på opgavens omfang, og som TS Computer ikke selv burde have haft kendskab til eller været opmærksom på ved fastsættelse af prisen, skal TS Computer meddele Kunden, hvilke konsekvenser oplysningerne får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet indstillet, skal dette straks meddeles skriftligt til TS Computer og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil TS Computers modtagelse af anmodningen, dog højst den aftalte pris.

Manglende betaling
Ved betaling efter betalingsfristen er TS Computer berettiget til at kræve renter fra forfaldsdato med 2% pr. måned, eller den højeste lovlige rente, alt efter hvilken der er lavest. TS Computer er ligeledes berettiget til at kræve rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. I tilfælde af manglende betaling, udsender TS Computer maksimalt tre rykkerskrivelser – herefter overgives sagen til inkasso og yderligere omkostninger pådrages.
Kundens eventuelle indbetalinger afskrives først på tilskrevne allerede forfaldne renter og omkostninger, og derefter på gælden.
Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav mod TS Computer, som ikke er skriftligt anerkendt af TS Computer, i skyldig gæld, ligesom Kunden ikke har ret til at tilbageholde dele af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Ved manglende betaling er TS Computer berettiget til uden yderligere varsel at ophæve aftalen mellem Parterne, herunder at afbryde forbindelse til tjenester, servere eller integrationer, som stilles til rådighed af TS Computer for Kunden.

5 - Levering og leveringstid

Levering sker ab lager. Levering sker for Kundens regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår af aftalen mellem Parterne, at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

TS Computer ApS
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Den 14. august 2022

Leveringstiden er fastsat af TS Computer efter TS Computers bedste skøn og på baggrund af de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og som TS Computer var bekendt med.


Forsinkelse
TS Computer vil altid bestræbe sig på rettidig levering, men forsinkelse kan opstå. TS Computer kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer.
Såfremt forsinkelse skyldes Kundens manglende oplysninger, data eller andet dokumentationsmateriale, foreligger der ikke forsinkelse. I sådanne tilfælde er Kunden forpligtet til at foretage betaling til TS Computer som om levering var sket til aftalt tid.
Såfremt én af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse, påhviler det Parten at meddele dette til den anden Part hurtigst muligt. Det påhviler herefter Parterne at søge forsinkelsen og eventuelle konsekvenser heraf begrænset mest muligt.

6 - Fortrydelsesret og annullering

Da der er tale om erhvervsforhold, er det ikke muligt for Kunden at fortryde aftalen, når ordren er modtaget hos TS Computer. Annullering af en opgave eller returnering af en vare kan således alene ske med TS Computers skriftlige godkendelse eller i tilfælde af reklamation, jf. nedenfor i pkt. 8. Er der tale om returnering af en vare, gælder dette kun lagervarer i uåbnet original emballage, og TS Computer forbeholder sig ret til at opkræve et returneringsgebyr på 10% af fakturaværdien dog mindst DKK 375. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

7 - Reklamation

Ved levering af Produktet er Kunden forpligtet til straks at foretage en sådan undersøgelse af det købte som et ordentligt forretningsbrug kræver. Hvis Kunden konstaterer en mangel, og Kunden ønsker at påberåbe sig den pågældende mangel over for TS Computer, skal Kunden straks og senest 48 timer efter modtagelsestidspunktet give TS Computer skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af hvori fejlen eller manglen består.


Ved for sen reklamation har Kunden ingen ret til vederlagsfri afhjælpning eller krav i øvrigt.
Hvis Kunden reklamerer inden for den angivne frist, og hvis manglen ligger inden for hvad TS Computer burde have opfyldt, er TS Computer forpligtet til at påbegynde afhjælpning af manglen snarest muligt efter modtagelse af de oplysninger og data, som er nødvendige for at kunne afhjælpe manglen. TS Computer kan frit vælge mellem at forsøge at udbedre manglen på det leverede Produkt eller foretage omlevering. I tilfælde af omlevering, skal Kunden – såfremt TS Computer anmoder herom – umiddelbart efter reklamationen, og for egen regning, returnere den mangelfulde vare til TS Computer i forsvarlig emballage. TS Computer forbeholder sig i den forbindelse retten til kun at modtage den defekte del af Produktet frem for hele Produktet, ligesom TS Computer forbeholder sig retten til at teste defekte produkter forud for afhjælpning.


TS Computer ApS
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Den 14. august 2022

Hvis det konstateres, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige økonomiske eller tidsmæssige rammer, kan TS Computer i stedet – til fuld og endelig afgørelse – tilbyde Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen.
Viser det sig, at fejlen eller manglen skyldes Kundens forhold, herunder forkert anvendelse af Produktet, er TS Computer berettiget til at kræve fuld betaling for den tid, de har brugt på at afhjælpe fejlen. Afregning sker i henhold til TS Computer’ almindelige timepriser, jf. pkt. 4.Ved for sen reklamation har Kunden ingen ret til vederlagsfri afhjælpning eller krav i øvrigt.
Hvis Kunden reklamerer inden for den angivne frist, og hvis manglen ligger inden for hvad TS Computer burde have opfyldt, er TS Computer forpligtet til at påbegynde afhjælpning af manglen snarest muligt efter modtagelse af de oplysninger og data, som er nødvendige for at kunne afhjælpe manglen. TS Computer kan frit vælge mellem at forsøge at udbedre manglen på det leverede Produkt eller foretage omlevering. I tilfælde af omlevering, skal Kunden – såfremt TS Computer anmoder herom – umiddelbart efter reklamationen, og for egen regning, returnere den mangelfulde vare til TS Computer i forsvarlig emballage. TS Computer forbeholder sig i den forbindelse retten til kun at modtage den defekte del af Produktet frem for hele Produktet, ligesom TS Computer forbeholder sig retten til at teste defekte produkter forud for afhjælpning.


TS Computer ApS
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Den 14. august 2022

Hvis det konstateres, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige økonomiske eller tidsmæssige rammer, kan TS Computer i stedet – til fuld og endelig afgørelse – tilbyde Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen.
Viser det sig, at fejlen eller manglen skyldes Kundens forhold, herunder forkert anvendelse af Produktet, er TS Computer berettiget til at kræve fuld betaling for den tid, de har brugt på at afhjælpe fejlen. Afregning sker i henhold til TS Computer’ almindelige timepriser, jf. pkt. 4.

8 - Ansvarsbegrænsning

Kunden kan alene gøre krav på de rettigheder, der udtrykkeligt er anført i disse handelsbetingelser, eller som følger af deklaratoriske lovregler.
TS Computer indestår for, at det bestilte Produkt vil blive leveret på professionel og faglig vis, men giver ingen garanti for, at Produktet vil føre til et bestemt resultat for Kunden.
Kunden er indforstået med, at der med tekniske tjenester som indeholdt i Produktet kan forekomme mindre fejl og uhensigtsmæssigheder, ligesom der i perioder kan opleves nedbrud, som TS Computer ikke har indflydelse på eller er ansvarlig for.


TS Computer hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, ikke for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, manglende omsætning, tab af data eller lignende. I tilfælde af nedbrud eller manglende funktionalitet hos tredjemand, hvis produkter eller tjenester Kunden via TS Computer benytter sig af, er TS Computer ikke forpligtet til at yde kompensation. TS Computers ansvar og eventuelle økonomiske kompensation er – uanset ovenstående og for ethvert tab eller skade – beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som Kunden har betalt for Produktet.


Produktansvar
TS Computer har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager TS Computer sig intet produktansvar.
Kunden skal strakt underrette TS Computer, såfremt tredjemand gør produktansvar gældende over for Kunden. Såfremt TS Computer bliver retsforfulgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Kunden at kunne blive adciteret i sagen.

9 - Force majeure

TS Computer er i intet tilfælde ansvarlig for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådanne skyldes forhold, som TS Computer ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, brand, pandemi, blokade, beslaglæggelse, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller lignende.


TS Computer ApS
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Den 14. august 2022

10 - Ejendomsforbehold

Produktet er solgt med ejendomsforhold og er således TS Computers ejendom indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger, som måtte være påløbet grundet Kundens manglende rettidige betaling.

11 - Lovlighed

Produktet må alene benyttes til lovlige formål og enhver brug af Produktet er Kundens ansvar. TS Computer har således intet ansvar for rigtigheden af de data, der anvendes i Produktet, eller om Produktet anvendes i strid med gældende lov, herunder til at krænke tredjemands immaterielle rettigheder eller behandle persondata uden lovlig hjemmel. Kunden er forpligtet til at friholde TS Computer for ethvert krav, som måtte opstå som følge af Kundens forhold.
Såfremt TS Computer bliver opmærksom på, at Kunden udøver ulovlige aktiviteter, vil TS Computer være berettiget til at ophæve aftalen med omgående virkning, ligesom TS Computer vil være berettiget til at foretage anmeldelse til de relevante myndigheder uden forudgående orientering til Kunden.

12 - Fortrolighed

TS Computer, herunder dennes personale, er underlagt tavshedspligt for så vidt angår oplysninger om Kundens forhold, herunder Kundens kunder, omsætning, markedsføringsstrategi og lignende, som TS Computer måtte få kendskab til i forbindelse med opgavens udførelse, herunder ved besøg på Kundens fysiske adresse i forbindelse med opsætning af udstyr. Ligeledes er Kunden underlagt tavshedspligt for så vidt angår oplysninger om TS Computers forretningshemmeligheder, knowhow, processer, produkter, dataprogrammer eller lignende, som Kunden måtte blive bekendt med. Tavshedspligten gælder både under aftaleforholdets beståen og 10 år efter dets ophør.

13 - Databehandling

Såfremt TS Computer skal agere som databehandler for Kunden, skal selvstændig databehandleraftale indgås mellem Parterne.

14 - Ændringer

TS Computer kan foretage ændringer i nærværende handelsbetingelser, herunder fakturerings- og prisbetingelser. Ændringer vil blive skriftligt meddelt Kunden. I tilfælde af prisændringer vil ændringerne træde i kraft fra næstkommende ordre/abonnementsperiode.

15 - Immaterielle rettigheder

Kunden er indforstået med, at TS Computer besvarer alle immaterielle rettigheder til Produktet, som måtte tilfalde dem, herunder ophavsret, varemærkeret, designret og patentret, hvad enten sådanne rettigheder er registrerede eller foreligger på uregistreret grundlag. Kunden er ligeledes indforstået med, at enhver leverance af Produktet sker med respekt for tredjemands immaterielle rettigheder, og at Kunden ikke opnår nogen rettigheder hertil.

16 - Overdragelse af rettigheder

Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende betingelser til tredjemand.
TS Computer er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende betingelser til tredjemand, eksempelvis i forbindelse med salg af selskabets aktiver, fusion mv.

17 - Tvister og værneting

Enhver tvist, som måtte opstå mellem Parterne, er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal i første omgang søges løst mindeligt mellem Parterne. Opnås der ikke enighed, kan begge Parter indbringe sagen for domstolene. Sagen anlægges ved retten i Aarhus uanset hvem af Parterne, der anlægger sagen.
Search

Følg med: